Ga naar de inhoud

Jouw gegevens

Lees hier hoe we omgaan met jouw gegevens

Privacyverklaring Coöperatie Zon op Zuid U.A.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Coöperatie Zon op Zuid U.A., gevestigd op de Goudsesingel 76, 3011 KD Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87427435, hierna ‘de coöperatie’, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt de coöperatie het best bereiken via info@zonopzuid.nl.

Contactpunt

Met betrekking tot de gegevensverwerking kun je ook contact opnemen met Energie van Rotterdam: Bedrijfsbureau Energie van Rotterdam BV, Goudsesingel 136 | 3.13, 3011 KD Rotterdam, e-mail: info@energievanrotterdam.nl.

Doel van de gegevensverwerking

Beheer van relaties met leden, participanten en belangstellenden van de coöperatie en met andere personen waarmee de coöperatie relaties onderhoudt.

Middelen van de verwerking

Het middel van de verwerking is het relatiemanagement systeem voor energiecoöperaties ‘Econobis’ aangevuld met daarmee samenwerkende programmatuur, waaronder programmatuur voor email en financiële administratie.

Rechtsgrond van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van diverse rechtsgronden:

Categorieën van personen/betrokkenen

  1. Leden van de coöperatie
  2. Contractanten van de coöperatie
  3. Belangstellenden
  4. Overige relaties van de coöperatie

Soort gegevens

Bewaartijd

De persoonsgegevens worden in principe bewaard zolang ze voor enig project van betekenis zijn en dat project voortduurt. Voorts worden ze bewaard zolang dit voortvloeit uit de relatie met de betrokkene of uit enige wettelijke verplichting (waaronder de wettelijke administratieplicht).

Nadat een overeenkomst met betrokkene is geëindigd worden desbetreffende gegevens bewaard voor zover dat van belang is voor de wettelijke administratieplicht van de coöperatie. Deze bedraagt in principe 7 jaren.

Gegevens met betrekking tot een obligatieovereenkomst worden in ieder geval bewaard totdat het verschuldigde ingevolge de overeenkomst geheel is voldaan. Daarna gaat er een termijn van twee jaren lopen waarin deze gegevens nog worden bewaard. Na verloop van die termijn worden de gegevens verwijderd en vernietigd, voor zover ze niet meer bewaard hoeven te worden ingevolge de wettelijke administratieplicht. De termijn van twee jaren wordt echter opgeschort indien en zolang er nog onzekerheid bestaat over de afhandeling van de obligatieovereenkomst.

Technische interactiegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de goede werking van de programmatuur of voor (bewaking van) de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van verwerkte gegevens.

Toestemming voor verwerking

Betrokkenen die toestemming hebben gegevens voor verwerking van hun gegevens worden in staat gesteld om die toestemming net zo gemakkelijk weer in te trekken. Voor zover er na intrekking van toestemming geen rechtvaardigingsgrond resteert voor verwerking van desbetreffende gegevens worden deze na die intrekking verwijderd.

Eventuele ontvangers van gegevens

Je rechten in verband met de gegevensverwerking

Wanneer je gegevens worden verwerkt heb je bepaalde rechten, waaronder:

  1. Het recht op inzage (artikel 15 AVG). Via dit document geven wij je algemene informatie over de gegevensverwerking. In aanvulling daarop heb je recht op een kopie van de door ons verwerkte gegevens. Voor aanvullende kopieën kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.
  2. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens (artikel 16 AVG).
  3. Het recht op het wissen van je persoonsgegevens (artikel 17 AVG).
  4. Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens (artikel 18 AVG).
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (artikel 21 AVG).
  6. Het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens (artikel 20 AVG).

Intrekking van toestemming

Indien je toestemming hebt gegeven voor verwerking van je gegevens, dan kun je die toestemming op elk moment weer intrekken. Je kunt dat doen door Energie van Rotterdam per e-mail van die intrekking op de hoogte te stellen. Als er geen andere grond is die de verwerking dan nog rechtvaardigt, wordt deze verwerking dan gestaakt.

Klachtrecht

Indien je meent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verzoeken je, alvorens je daartoe over gaat, ons van je klacht op de hoogte te stellen en ons gelegenheid te geven erop te reageren.